Створення опорного закладу. Дорожня карта

Дата опублікування:
9 січня 2018 року.

І. Першочергові кроки

Засновники для прийняття рішення про створення освітнього округу, опорного закладу та його філій:

 • проводять аналіз мережі підпорядкованих навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту з урахуванням їх кадрового потенціалу та рівня матеріально-технічного забезпечення;
 • вивчають стан впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання у навчальних закладах, що входитимуть до складу округу, та якість надання зазначених освітніх послуг;
 • прогнозують витрати на зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів, придбання шкільних автобусів з метою організації підвезення учнів (вихованців) і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та до місця проживання, введення у разі потреби додаткових посад педагогічних працівників, створення безбар’єрного середовища для осіб з особливими освітніми потребами;

Регламенується:

Абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 574 від 31.08.2016

 • організовують проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадськості щодо утворення округу, опорних закладів та їх філій;
 • під час проведення конкурсу, комісія враховує вимоги до опорних закладів, викладені у п.6 Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №777, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №79 від 20.01.2016, №574 від 31.08.2016 (далі – Положення про освітній округ).
 • за результатами конкурсу складається протокол;
 • приймається рішення засновника про утворення опорного закладу та його філій на сесії відповідної ради, в якому зазначаються питання діяльності опорного закладу та його філій відповідно до п.7 Положення про освітній округ.

 Повноваження місцевих органів з управління закладами освіти

Регламенується:

 • Стаття 66 нового закону про освіту.

Засновник закладу освіти або уповноважена ним особа:

 1. затверджує установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них;
 2. укладає та розриває трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти;
 3. затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;
 4. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю, дотриманням установчих документів закладу освіти, а також за недопущенням привілеїв чи обмежень за різними ознаками;
 5. забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
 6. реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

Звідси випливає, що засновник не має повноважень втручатися в освітню діяльність, вирішення питань організації освітнього процесу, кадрові питання (крім призначення та звільнення керівника закладу).

 

ІІ. Опорний заклад є юридичною особою, має рахунки в органах Казначейства, самостійний баланс, штамп, печатку і у своєму складі філії та (або) здійснює з урахуванням потреб осіб з інвалідністю (у тому числі тих, що пересуваються на кріслах колісних) організоване підвезення учнів (вихованців) (не менше ніж з трьох селищ, сіл, в яких ліквідовано загальноосвітні навчальні заклади або припинено (зупинено) їх діяльність) і педагогічних працівників (у разі потреби) до опорного закладу і до місця проживання. Кількість учнів (вихованців) опорного закладу (без врахування учнів (вихованців) філій), як правило, становить не менше 200 осіб.

Регламенується:

(Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 574 від 31.08.2016№ 289 від 19.04.201)

Філія не є юридичною особою і діє на підставі положення, затвердженого в установленому порядку. Філія виконує функції початкової школи, а також за рішенням засновника — функції основної школи, дошкільного підрозділу навчально-виховного комплексу.

Регламенується:

Округ, опорний заклад та його філії у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”“Про загальну середню освіту”“Про місцеве самоврядування в Україні”, абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 від 19.04.2017, іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, цим Положенням, рішеннями засновника та власними установчими документами.

Опорний заклад, його філії діють на підставі установчих документів:

 • статуту опорного закладу
 • положення про філію

Розробляються:

відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України “Про освіту”“Про загальну середню освіту”Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2291), цього Положення, інших нормативно-правових актів і затверджуються засновником опорного закладу.

Написання найменування опорного закладу, його філій здійснюється відповідно до встановлених вимог. Найменування філії повинне вказувати на приналежність до опорного закладу, у складі якого вона створена

Зарахування (переведення) учнів (вихованців) до опорного закладу та його філій здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом керівника опорного закладу.

Випускникам опорного закладу II і III ступеня та його філій, що виконують функції основної школи, відповідний документ про освіту видається опорним закладом.

Регламенується:

Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 574 від 31.08.2016

ІІІ. Повноваження опорного закладу

Опорний заклад та його філії обирають форми, засоби і методи навчання та виховання з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності, профілю (спеціалізації) та інших особливостей організації навчально-виховного процесу. Дистанційне, вечірнє (заочне), індивідуальне навчання та навчання екстерном організовуються у порядку, визначеному МОН.

Керівництво опорним закладом здійснюють директор та його заступники.

Регламенується:

Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778, іншими актами законодавства, статутом опорного закладу.

Регламенується:

відповідно до Законів України “Про освіту”“Про загальну середню освіту”

Філії, розташовані у селах і селищах, з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог та за погодженням з директором опорного закладу можуть створювати у своєму складі з’єднані класи (класи-комплекти) початкової школи.

Регламенується:

 Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу затверджує МОН.

Керівництво філією опорного закладу здійснює завідувач філією та його заступники відповідно до законодавства, статуту опорного закладу та положення про філію.

ІV.Формування установчих документів:

 1. Статут опорного закладу (нова редакція) розробляється відповідно до Цивільного, Податкового та Господарського кодексів України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778, Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №777(із змінами, внесеними згідно Постанови КМ №79 від 20.01.2016 та №574 від 31.08.2016), інших нормативно – правових актів і затверджується засновником опорного закладу.
 • Навчальні (робочі та індивідуальні) плани опорного закладу та його філій розробляються керівництвом опорного закладу на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів (з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку).
 • Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників опорного закладу, які забезпечують навчально-виховний процес у опорному закладі та його філіях, визначається директором опорного закладу та затверджується засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.
 • Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) та режим роботи опорного закладу встановлюються його директором у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.
 • Розклад уроків опорного закладу, його філій складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором опорного закладу.

2.Положення про філії ( на кожну окремо)  розробляються відповідно до зазначеного вище законодавства та затверджуються засновником.

3.Керівник опорного закладу, після затвердження статуту, подає за місце знаходженням навчального закладу документи для проведення державної реєстрації юридичної особи (ст.5, 24, 25-27 Закону України «Про   державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб» від 15.05.2003 №755-ІV, із змінами). Філії не є юридичними особами, вони у складі опорного закладу, тому державна реєстрація не проводиться.

 1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб надається відповідно до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10.06.2016 №1657/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 червня 2016 року за №839/28969.
 2. Опорний загальноосвітній навчальний заклад є юридичною особою, тому має мати штамп та печатку (опис печаток, штампів та вивісок затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 17.02.2004р. №120 «Про назви, печатки, штампи, вивіски загальноосвітніх навчальних закладів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 лютого 2004р. за №248/8847 та за №249/8848).
 3. Назва опорного закладу має відповідати вимогам наказу Міністерства освіти і науки України від 17.02.2004р. №120 і у всіх документах: статуті, державній реєстрації, печатці, штампі та вивісці має бути однаковою.
 4. Найменування філії повинно вказувати на належність до опорного закладу, у складі якого вона створена (п.1.8. Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організацій профспілки, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 05.03.2012 №368/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції 5 березня 2012 р. за №367/20680).
 5. Державний герб України на печатках, штампах, бланках загальноосвітніх навчальних закладів не поміщується (постанова Верховної Ради України від 19.02.92 №2137-ХІІ «Про Державний герб України», лист – роз’яснення Міністерства освіти і науки України від 13.11.2002 №1/9-502, наказ Міністерства освіти і науки України від 17.02.2004р. №120).

 1. V. Матеріально-технічна база опорного закладу, його філій включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі опорного закладу. Опорний заклад, його філія можуть мати у своєму складі інтернат з частковим або повним утриманням учнів (вихованців) за рахунок засновника.

Опорний заклад повинен бути забезпечений належним чином обладнаними спортивними об’єктами, кабінетами фізики, хімії, біології, географії та іншими, лабораторіями, навчальними майстернями, комп’ютерним і мультимедійним обладнанням, швидкісним доступом до Інтернету.

Опорний заклад, його філія мають штатний розпис, що розробляється і затверджується засновником

Регламенується:

на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджені МОН.

Фінансування опорного закладу, його філії здійснюється його засновником або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства. Порядок ведення бухгалтерського обліку та діловодства визначається законодавством.

Державний нагляд (контроль) за діяльністю суб’єктів округу, опорного закладу, його філії здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

Регламенується:

Положення в редакції Постанови КМ № 79 від 20.01.2016

^ Вгору ^